Reguliere kaartverkoop van start!

Huisregels Veluwade

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Eigen risico

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. v.v. Hierden dan wel de vrijwilligers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Toegang

Er kan toegang tot het evenement worden verschaft indien de bezoeker in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs. Er worden bij binnenkomst polsbandjes of stempels uitgedeeld naar leeftijd.

Legitimatie

Op verzoek van veiligheidsmedewerkers of medewerkers van de organisatie dienen bezoekers vanaf 14 jaar zich te legitimeren. Indien geen geldig legitimatiebewijs kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs of een geldige verblijfsvergunning. Kopieën en/of foto’s hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

Toegangscontrole

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Toegang onder invloed

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.

Wij werken aan de toegangspoort met polsbandjes t.b.v. het NIX 18 beleid, weigering tot dragen van een polsbandje geeft de organisatie het recht om geen toegang tot het Veluwade terrein te verlenen.

Alcohol NIX 18

Aan bezoekers onder de 18 jaar worden géén alcoholische dranken verstrekt. De lokale overheden evenals de Veluwade organisatie hanteren een zero tolerance beleid.

Het is verboden om het evenement met het volgende te betreden:

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken, lachgas, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera´s en mobiele telefoons met een fotocamera functie).

Munten

Aangekochte consumptiemunten kunnen niet worden geretourneerd. De munten van vorige Veluwade edities zijn ongeldig. De breekmunten die dit jaar uitgegeven worden zijn alleen dit jaar geldig.

Schade

Materiële- en letselschade, aan het terrein, apparatuur, gebouwen en andere faciliteiten aangericht door bezoekers zal door v.v. Hierden op de persoon zelf verhaald worden.

Handel en verkoop

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Diefstal en verlies

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of ook niet achter te laten in de auto.

Toiletten

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Foto, video, geluidsopnamen

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

Parkeren/rijwielstalling

Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan de fiets of het voertuig worden verwijderd, beboet door politie.

Geluidsniveau

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

Programma

Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een deel van het programma zal te allen tijde worden geprobeerd een vervangend evenement van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren. Daarnaast zal naar aanleiding van onvoorziene omstandigheden oa weer, corona, pandemieën, oorlog, bommeldingen, terroristische aanslagen. Er zal nimmer restitutie van entreebewijzen of ander soort kosten plaatsvinden, tenzij van te voren vermeld.

Roken

Onder de stretchdoeken en binnen 10 meter van podium en horecafaciliteiten, entree, alsmede in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod.

Op het evenemententerrein wordt géén rookwaar verkocht.

EHBO

Er is een EHBO post aanwezig op het Veluwade terrein. Eerste hulp kan worden verleend door hiervoor opgeleid personeel.

Overige situaties

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. De organisatie kan op ieder moment de beslissing nemen om bezoeker(s) te verzoeken het terrein te verlaten of de toegang te ontzeggen.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE HUISREGELS ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD, ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT HET EVENEMENTENTERREIN DIRECT TE WORDEN VERLATEN.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Versie 23/v1

Logo SCT Logo Eszet Logo Masterfix Logo Beelen Logo Elanto Schilders Logo AIC VA